کانون کارآفرینان توسعه گرا

...تغییر در راه است

به زودی با اتفاقاتی نو برمیگردیم

! شگفت زده خواهید شد