تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : سه شنبه 1 آبان 1397
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

کانون-کارآفرینان-توسعه-گرا