تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : یکشنبه 4 آبان 1399
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

نشست مشترک شورای هماهنگی کانون کارآفرینان توسعه گرا با وزیر و معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت (1394/1/25)