تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : یکشنبه 4 آبان 1399
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

اولین انتخابات شورای عالی کانون کارآفرینان توسعه گرا مورخ: 1394/12/10