تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : یکشنبه 24 شهریور 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

نشست مؤسسین گروه بین المللی اقتصادی کارآفرینان دوشنبه مورخ 1396/3/1