تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : سه شنبه 14 مرداد 1399
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

نشست مؤسسین گروه بین المللی اقتصادی کارآفرینان دوشنبه مورخ 1396/3/1