تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : پنج شنبه 21 آذر 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

نشست چاره‏اندیشی کارآفرینان بخش خصوصی با دولت و مجلس