تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : چهارشنبه 26 تیر 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

دعوتنامه های شورای عالی کانون

تعداد بازدید : 1143
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۷/۲۵

اولین جلسه شورای عالی کانون کارآفرینان توسعه گرا

دومین جلسه شورای عالی کانون کارآفرینان توسعه گرا

سومین جلسه شورای عالی کانون کارآفرینان توسعه گرا

چهارمین جلسه شورای عالی کانون کارآفرینان توسعه گرا

پنجمین جلسه شورای عالی کانون کارآفرینان توسعه گرا

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال