تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : دوشنبه 28 آبان 1397
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

دعوتنامه های شورای عالی کانون

تعداد بازدید : 982
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۷/۲۵

اولین جلسه شورای عالی کانون کارآفرینان توسعه گرا

دومین جلسه شورای عالی کانون کارآفرینان توسعه گرا

سومین جلسه شورای عالی کانون کارآفرینان توسعه گرا

چهارمین جلسه شورای عالی کانون کارآفرینان توسعه گرا

پنجمین جلسه شورای عالی کانون کارآفرینان توسعه گرا

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال