تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : پنج شنبه 2 اسفند 1397
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون