تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : شنبه 27 مهر 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها